• Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων καθώς και καταπολέμηση φωλεών και εκκολαπτόμενων αυγών
  • Απώθηση πτηνών με χρήση ακίδων, διχτυών και άλλων συστημάτων
  • Απόσμηση και μικροβιοκτονία