• Επεκτάσεις, ανακαινίσεις, και ανακατασκευές υπάρχοντος εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού (αδειούχων πιστοποιημένων τεχνικών)
  • Παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού
  • Διορθωτική συντήρηση
  • Σχεδιασμός, προμήθεια εγκατάσταση θέση σε λειτουργία κτιριακού εξοπλισμού