Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική και οικονομική αντιμετώπιση του έργου, αποτελεί η σωστή διαχείριση των υλικών και των αναλωσίμων, τόσο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, όσο και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στου χώρους των πελατών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής που να ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές ανάγκες.

Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A., με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με οικολογική και οικονομική συνείδηση, εξασφαλίζει τα εξής:

  • Μελέτη και καθημερινή καταγραφή των αναγκών σε υλικά και αναλώσιμα
  • Μελέτη σημείων τοποθέτησης συσκευών
  • Εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων υλικών και αναλωσίμων μέσω της άριστης συνεργασίας του τμήματος λειτουργίας και του τμήματος προμηθειών
  • Επιλογή πιστοποιημένων υλικών και αναλωσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη
  • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
  • Έλεγχος αποκλίσεων και συνεχής πληροφόρηση των αρμοδίων τμημάτων για αστοχίες ή ελλείψεις
  • Ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις
  • Καθημερινή παρακολούθηση λειτουργίας
  • Αποθήκευση και μεταφορά υλικών και αναλωσίμων με βέλτιστο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά τους και η αποτελεσματικότητά τους

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο είναι εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με νέες τεχνολογίες και συστήματα που αφορούν την αποθήκευση, τη μεταφορά και την ορθή χρήση των υλικών και αναλωσίμων. Όλα τα υλικά και αναλώσιμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς.

Η IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A., για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος και για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και για τις καινοτόμες λύσεις που προκύπτουν καθημερινά και τις εφαρμόζει σε όλους τους τομείς.